CARREIRA POPULAR DE LEIRO

Carreira Popular de Leiro

Descripción

Lugar y Horarios

4 de xullo de 2021 ás 10:00,
Salgueiral (o Lado do Campo de Fútbol), Leiro (Ourense)

  • 10:00 Absoluta (2003 e anteriores)

Competiciones 250 INSCRITOS

Absoluta (2003 e anteriores) | 8300 m
250 inscritos 04/7/2021 | 10 a.m.
6,00€
Hasta el
25/6/2021

Información adicional

DESCARGA AQUI LA DECLARACION RESPONSABLE
INSCRICIONS

6 Euros + 1 Euro os non propietarios de chip amarelo. (5€ de fianza de chip que se devolverá a semana seguinte do evento unha vez comprobado todos os chips devoltos.)

RECOLLIDA DE DORSAIS
  • No Salgueiral ó lado do Campo de Fútbol o día da proba desde ae 8:00 da mañá ata 15 minutos antes de cada proba. A organización con antelación suficiente facilitará a cada participante as instrucións para a recollida de dorsais e do desenvolvemento da proba no correo facilitado na inscrición e nos soportes dixitais que a organización utlice para a promoción e información do evento.
  • É moi importante que os partcipantes lean o protocolo AntiCovid19 e que á hora de recoller o seu dorsal traian asinada a “Declaración responeable”(Anexo I); sen esa declaración asinada, non se lle poderá facer entrega do dorsal.
  • Os dorsais son persoais e intransferibles e han de ir colocados na parte anterior do corpo de forma totalmente visible, sen dobreces, e así deberán levarse durante toda a proba. O incumprimento deste artigo poderá ser motvo de descualificación.
SAÍDA E FORMATO DA PROBA
  • O formato empregado na proba será o de contrarreloxo con Saídas escalonadas cada 20” de 2 en 2 corredores (este formato poderá variarse se os protocolos ou as condicións o permiten) tratando en todo momento de evitar contactos próximos ou posibles aglomeracións.
  • Deberá gardarse en todo momento a distancia mínima de 1,5 m de separación tanto na saída da proba, malia producirse calquera adiantamento entre corredores durante o transcurso da proba. Non respectar esta distancia pode ser causa de descualifcación do atleta que infrinxa a devandita norma.
  • As persoas partcipantes deberán presentarse na liña de saída segundo o horario previo publicado pola organización e cunha máscara obrigatoria (a organización proporcionará, a maiores da que traian, unha máscara quirúrxica no momento de atravesar a liña de meta) e só a sacarán xusto no momento anterior á saída da proba, depositándoa nun recipiente destinado para tal efecto.
OUTROS SERVIZOS
  • A proba disporá dos servizos médicos regulamentarios, así como de ambulancia.
  • Os partcipantes disporán dunha zona amplia onde estacionar os seus vehículos, próxima á zona de Saída-Meta. Non se disporá de duchas nin gardarroupa.